Konfucianizmus

KONFUCIANIZMUS

Konfucianizmus je jedným zo základných stavebných kameňov čínskej filozofie. Spolu s taoizmom a buddhizmom tvorí tzv. trojnožku, známu aj ako tri Cesty. Ide skôr o filozofickú školu ako o náboženstvo. Konfucianizmus je „morálny, filozofický a politický kódex“, ktorý získava svoju autoritu z „nebies“. Nebesá sú prirodzený poriadok prírody a Univerza, ktorý existuje od jeho počiatku a je večný.

Ústrednou postavou je Kong Fuzi (Konfucius), známy mysliteľ, politik, štátnik a sociálny filozof.

confucius-konfucius-kongfuziKONFUCIUS

Kong Fuzi (Konfucius, 551-479 p.n.l.) sa narodil v štáte Lu na území dnešnej čínskej provincie Šan-tung. Bol známy mysliteľ, politik, štátnik a sociálny filozof.

Jeho učenie ovplyvnilo život a myslenie celej Východnej Ázie. Základným rysom jeho filozofie je „výchova“ človeka k praktickému životu v spoločnosti.

Hovoril, že ľudia, ktorí sa neustále samo/vzdelávajú a pracujú na zušľachťovaní svojho charakteru, sú pripravení a schopní viesť spoločnosť ušľachtilým spôsobom.

Spravodlivých a múdrych ľudí nazýval ušľachtilými, pretože na rozdiel od obyčajných ľudí mali dokázať odolať závislosti na svojich túžbach. Učil, že základom pevnej morálky je každému dosiahnuteľné triezve poznanie.

Jeho morálna filozofia sa čoskoro stala predmetom náboženskej úcty. Kládla dôraz na čistotu charakteru, morálku, čestnosť, úprimnosť a spravodlivosť v medziľudských vzťahoch. V nadväznosti na jeho učenie sa rozvinulo filozoficko-náboženské hnutie – konfucianizmus. Počas dynastie Han si konfucianizmus získal a udržal prevahu nad taoizmom.

Pripisované citáty

O múdrosti a cnosti

"ČLOVEK, KTORÝ NEMYSLÍ SÁM ZA SEBA, NEMYSLÍ VÔBEC." Konfucius
Nenapravovať svoje chyby znamená 
dopúšťať sa skutočných omylov.
Veľký človek má požiadavky na seba, malý človek na druhých.
Konfucius: Rozhovory a výroky (Lun-yu)
„Cesta nie je od človeka ďaleko 
- ak považujeme Cestu za niečo nadľudského, nad človekom, 
nie je to pravá Cesta."
Človek si musí najprv urobiť poriadok vo svojej duši, 
kým začne usporadúvať vonkajší svet.
Ak si človek nevšíma problémy, pokiaľ sú vzdialené, 
bude mať s nimi starosti až sa priblížia.
Život je vo svojej podstate celkom jednoduchý a komplikuje sa len tým, 
že sami na komplikovanosti trváme.
Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. 
Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.
To, že máš s niekým rovnaké postavenie, ešte neznamená, 
že s ním máš aj rovnakú autoritu.
Ak ušľachtilý človek stratí vážnosť, stratí aj autoritu.
 A nech by bol čo ako učený, nič mu to nepomôže!
"Ak sa múdry človek pridržiava zákona cnosti, 
skrýva to pred ľuďmi a neľutuje, že nik o ňom nič nevie."
"Múdry hľadá všetko v sebe, nerozumný všetko v druhom."
"Ak človek dokáže vládnuť sám sebe, 
potom dokáže bez ťažkostí vládnuť aj svetu."
"Kto sa nedokáže sústrediť sám v sebe, 
 ten vidiac, neuvidí, počúvajúc, nezačuje, ochutnávajúc, nerozozná chute."

O učení a učenosti

Čo počujem, to zabudnem. 
Čo vidím, to si zapamätám. 
Čo si vyskúšam, tomu porozumiem.
Kto sa rád učí, je blízko poznaniu.
Učiť sa a nemyslieť, to je strata času. 
Myslieť a nepoučiť sa, to je nebezpečné.
Vedieť, že vieme to, čo vieme, a vedieť, že nevieme to, čo nevieme, je pravé poznanie.

O konaní

“Byť cnostný znamená byť slobodný vo svojej duši."
"Je lepšie zapáliť čo i len malú sviečku, ako preklínať tmu."
"Kto nasleduje zákony prírody, stane sa šťastným, 
kto ich posudzuje a kritizuje, stane sa nešťastným."
"Keď vidíš cnostného človeka, snaž sa ho napodobniť; 
ak vidíš necnostého človeka, všímaj si sám seba."
"Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. 
Ži tak, aby všetci plakali, keď ho budeš opúšťať a ty si sa radoval."
Kamkoľvek kráčaš, kráčaj celým srdcom.
Buď vždy pozorný k všetkému, čo robíš, 
a nič nepokladaj za nehodné svojej pozornosti.
Ak nebudeš mať zlé myšlienky, nebudeš ani konať zlé skutky.
 Odpúšťať a neživiť v sebe zlobu, to sú prostriedky k náprave ostatných.
Človek má tri cesty ako múdro konať. 
Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. 
Druhá napodobňovaním: To je tá najľahšia.
 Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.
V pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom. 
V tridsiatke som nadobudol pevné názory. 
V štyridsiatke som prestal pochybovať. 
V päťdesiatke som poznal vôľu nebies. 
V šesťdesiatke bolo moje ucho 
spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd. 
V sedemdesiatich môžem nasledovať túžby môjho srdca 
bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá.

© DAO-INSTITUT