9. Feng Shui encyklopédia


dao-institut-fengshui

 1. Tradičné FENG SHUI

  dao-institut-fengshui

  Feng Shui môžme prirovnať k starému košatému stromu:

  Jeho korene predstavujú múdrosť založenú na pozorovaní prírody a vesmíru. Siahajú do nepredstaviteľnej hĺbky a predstavujú poznanie onoho tajomného Dao.

  Z nich vyrastá kmeň – pilier základných náukQiYin-Yang5 prvkoch, 8 trigramoch, 64 hexagramoch, predchádzajúcich a nadchádzajúcich nebesiach, nebeských kmeňoch a pozemských vetvách

  Hlavnými vetvami sú školy Feng ShuiBočnými vetvami sú ich metódyPlody nápravnými prostriedkami pre liečbu životného priestoru.

  skoly-smery-feng-shui_dao-fengshui

  feng shui knihy články

 2. Školy FENG SHUI

  dao-institut-fengshui

  V súvislosti s Feng Shui sa často hovorí o „školách“, čo je asi najčastejší preklad čínskeho “Pai“.

  Mnohí Majstri Feng Shui zakladali svoje vlastné “Pai”. V nich sa zoskupovali žiaci, ktorí sa zaoberali štúdiom určitej metódy alebo prístupu. V tomto zmysle slovo “Pai” chápeme ako „učenie“ či “myšlienkový smer“.
  feng shui knihy články

  Tradičné Feng Shui predstavuje súbor poznatkov, metód a prístupov. Niektoré využívajú ako základ pôvodnú Školu Tvarov zeme, iné neskoršiu Školu Kompasu. Mnohé sú kombináciou oboch škôl.

  dao-institut-fengshui

  • Škola tvarov zeme

   dao-institut-fengshui

   dao - feng shui - škola tvarov1. Škola tvarov zeme (Xing Shi Pai 形势派/ Luan Tou Pai 巒頭派)

   Na posúdenie kvality priestoru využíva základné prvky v topografii pozemku – hory, rieky, pohoria a iné prírodné útvary.

   Umožňuje nájsť miesta, kde sa zhromažďuje priaznivá zemská Sheng Qi a vyhnúť sa trasám, ktorými putuje deštruktívna Sha Qi.

   Je pôvodnou školou Feng Shui a svojim významom je „nadradená“ ostatným školám. Zameriava sa na priestorové charakteristiky prostredia. Jej cieľom je nájsť súlad s okolitou krajinou.

   feng shui knihy články

  • Škola kompasu

   dao-institut-fengshui

   školy feng shui - škola kompasu2. Škola kompasu (Li Qi Pai 理气派)

   Na posúdenie kvality priestoru využíva kompas, astronomické a astrologické výpočty.

   Zameriava sa na časopriestorové charakteristiky prostredia.

   Jej základnou myšlienkou je, že všetky deje na planéte sa odvíjajú od zemského magnetizmu. Preto je dôležité presné naorientovanie analyzovaného priestoru voči zemskej ose. Hovorí o vplyve svetových strán na rôzne aspekty života.

   dao-institut-fengshui

 3. Smery FENG SHUI

  feng shui knihy články

  V skutočnosti väčšina systémov tradičného Feng Shui vyhodnocuje tvary a zároveň používa kompas. Vhodnejšie je preto členenie na dva základné smery, ktoré sa z týchto škôl vyvinuli: San He a San Yuan. San He hodnotí vplyv reliéfu krajiny, San Yuan počíta cyklický tok Qi v priestore.

  feng shui knihy články

  Oba smery majú svoje silné stránky. Techniky San He sú náročnejšie a vyznačujú sa lepšou efektivitou a trvácnosťou. Sú vhodné pre dlhodobé ciele. Metódy San Yuan sú dynamickejšie a vyhovujú požiadavkám dnešnej doby na rýchle výsledky.

  dao-institut-fengshui

  • San He (Tri harmónie)

   dao-institut-fengshui

   1. San He 三合 (tri harmónie/kombinácie)


   školy feng shui - san heSan He
   stavia na škole foriem, ktorú spája s použitím kompasu. Patrí medzi najstaršie a najúčinnejšie.

   Je analýzou vonkajšieho prostredia. Hovorí, ako krajinné útvary vytvárajú a sústreďujú Qi. Využíva horské prvky na získanie Qi a vodné prvky na uchovanie Qi. Cieľom San He je využiť priaznivý vplyv reliéfu krajiny.

   Vyhodnocuje interakcie medzi orientáciou stavby a okolitých prvkov: hôr, vodných tokov, budov, ciest, stožiarov…

   Rešpektuje vplyv času na zmeny kvality Qi v prostredí. No proti nim stavia stabilitu krajiny a jej schopnosť čeliť nepriaznivým obdobiam.

   dao-institut-fengshui

  • San Yuan (Tri cykly)

   dao-institut-fengshui

   2. San Yuan 三元 (tri cykly)

   San Yuan kladie dôraz na načasovanie, umiestnenie a smer. Základom sú časové cykly a ich vplyv na zmeny kvality priestoru.

   Jadrom San Yuan sú kalkulačné metódy. Základom pre výpočty sú trigramy a hexagramy. Vychádza z matematického modelu Ba Gua, Ho Tu, Luo Shu a odkazov na 9 lietajúcich hviezd. Najznámejšie systémy odvodené od San Yuan sú Ba Zhai (8 palácov/smerov) a Xuan Kong Fei Xing (Temný palác lietajúcej hviezdy).

   školy feng shui - san yuan

   dao-institut-fengshui

 4. Metódy FENG SHUI

  dao-institut-fengshui

  Základným pilierom Feng Shui sú náuky o Qi, Yin-Yang, 5 prvkoch, 8 trigramoch, 64 hexagramoch, predchádzajúcich a nadchádzajúcich nebesiach, nebeských kmeňoch a pozemských vetvách

  Na základe týchto náuk a štúdia Knihy premien (Yi-Jing) sa rozvinuli jednotlivé metódy, techniky a prístupy…

  dao-institut-fengshui

  • Dao (Cesta)

   dao-institut-fengshui

   DAO 道

   školy feng shui_dao_yin-yang_5 prvkov_qiDao je prvotná sila vesmíru, skryte prítomná vo všetkých javoch a veciach. Dao je zákon a prirodzená Cesta, ktorou sa vesmír uberá.

   Dao plodí, no samo nie je splodené. Dáva život, no samo nie je živé. Mení, no samo je večné a nemenné.

   Z dao sa vynárajú základné prvky existencie – Qi, Yin-Yang5 prvkov, z ktorých sú utkané bezpočetné javy a formy stvoreného sveta.

   dao-institut-fengshui

  • Qi

   dao-institut-fengshui

   školy feng shui_5 prvkov_qi_daoQI 氣

   Qi je substancia, z ktorej sa formuje vesmír. Riadi sa zákonmi DAO, ktoré riadia a udržujú vesmír v jeho chode a spúšťajú svoje pôsobenie v priestore a čase. Qi je samotná existencia, samo bytie.

   Qi je univerzálna sila, ktorá udáva rytmus prírode, utvára a riadi všetko živé. Je hybnou silou existencie, poháňa rast a všetky zmeny, riadi smrť a zánik.

   dao-institut-fengshui

  • Yin-Yang

   dao-institut-fengshui

   YIN-YANG 阴阳

   školy feng shui_yin-yang_qi_5 prvkovQi sa prejavuje dynamickou rovnováhou princípov Yin-Yang, ktoré sú svojim pôsobením protikladné, ale navzájom neoddeliteľné.

   Učenie popisuje cyklické fungovanie vesmíru tvoreného protikladmi Yin Yang, ktoré sú v neustálom premenlivom pohybe.

   Tvorí teoretickú základňu a hlavný pilier pre Tradičnú čínsku medicínu a Tradičné Feng Shui.

   dao-institut-fengshui

  • Wu Xing (5 prvkov)

   dao-institut-fengshui

   školy feng shui - 5 prvkov_5 živlov_wu xingWU XING 五行 (5 prvkov)

   5 prvkov (hybateľov) predstavuje 5 rôznych spôsobov, ktorými sa Qi môže prejavovať v priestore a čase. Preto sa niekedy označujú aj ako pätorá Qi.

   Učenie Wu Xing objasňuje 5 fáz premeny Qi cez vlastnosti 5 prvkov. Hovorí o ich vzájomných interakciách a vysvetľuje, ako sa navzájom podporujú, oslabujú alebo regulujú.

   Tvorí teoretickú základňu pre Tradičnú čínsku medicínu a Tradičné Feng Shui.

   školy feng shui - päť prvkov - wu xing-5 živlov

   dao-institut-fengshui

  • Si Ling Shou (4 nebeské zvieratá)

   dao-institut-fengshui

   SI LING SHOU (Štyri nebeské zvieratá)

   nebeské zvieratá_feng shuiUčenie hovorí o 4 odlišných typoch krajinných útvarov. Ich prítomnosť je znamením priaznivej polohy príbytku. Rovnaký prístup uplatňuje pri usporiadaní exteriéru aj interiéru.

   Ostražitý Had je v strede, vníma okolie a koordinuje ostatné zvieratá. Drak je po jeho ľavom boku, Tiger po pravom boku, Fénix je vpredu a Korytnačka vzadu.

   • azúrový drak (qing long) – východ / ľavá strana
   • čierna korytnačka (xuan wu) – sever / zadná strana
   • biely tiger (bai hu) – západ / pravá strana
   • červený fénix (zhu que) – juh / predná strana
   • žltý had – zem, stred

   dao-institut-fengshui

  • Ho Tu (Schéma z rieky Ho)

   dao-institut-fengshui

   HO TU 河图 (Schéma z rieky Ho)

   Feng Shui_HoTuHo Tu (schéma z rieky Ho) je najstarším nástrojom Feng Shui. Hovorí o usporiadaní skorých nebies a je prototypom k vytvoreniu BaGua skorých nebies.

   Je archetypálnym vyjadrením poriadku javov a vecí pred ich stvorením. Zachytáva skrytú prirodzenosť všetkých vecí a pomáha pochopiť štruktúru vesmíru a postavenie ľudstva.

   Je to pochopenie Cesty Skorých nebies.

   dao-institut-fengshui

  • - Bagua skorých nebies

   dao-institut-fengshui

   Feng Shui_Prekozmická BaGuaBAGUA SKORÝCH NEBIES

   Nazýva sa tiež prekozmická BaGua (Xian Tian BaGua).

   Spolu s použitím kompasu sa využívala najmä pri určovaní ideálneho umiestnenia miest, palácov, rezidencií a hľadaní ich vhodného geografického usporiadania.

   dao-institut-fengshui

  • Luo Shu (Schéma z rieky Luo)

   dao-institut-fengshui

   Feng Shui_LuoShuLUO SHU 洛書 (Schéma z rieky Luo)


   Luo Shu 
   (schéma z rieky luo) je ďalším z najstarších nástrojov Feng Shui. Hovorí o usporiadaní neskorých nebies a je prototypom k vytvoreniu BaGua neskorých nebies.

   Vyjadruje cyklické zmeny prejaveného, stvoreného sveta. Vyjadruje dynamické deje, kde energie plynule prúdia od jedného trigramu k ďalšiemu. Využíva sa k predvídaniu neustálych zmien.

   Je to pochopenie Cesty Neskorých nebies.

   dao-institut-fengshui

  • - Bagua neskorých nebies

   dao-institut-fengshui

   Feng Shui_Postkozmická BaGuaBAGUA NESKORÝCH NEBIES 

   Nazýva sa tiež postkozmická BaGua (Hou Tian BaGua).

   Spolu s použitím kompasu sa využíva pri projektovaní obytných a firemných priestorov. Pomáha najmä pri určovaní ideálneho rozmiestnenia priestorov z hľadiska usporiadania 5 prvkov.

   dao-institut-fengshui

  • Bagua (8 trigramov)

   dao-institut-fengshui

   BAGUA 八卦 (8 trigramov)

   Pomocou BaGua a kompasu delíme priestor z jeho stredu na 8 výsečí podľa svetových strán. Každá výseč je charakterizovaná jedným z 8 trigramov, jedným z 5 prvkov a Yin-Yang polaritou.

   Feng Shui_BaGua-pakuaNa západe je táto metóda asi najznámejšia, no nesprávne sa obmedzuje na spojenie výsečí s určitými aspektami života:

   • S-gua1: cesta, kariéra
   • SV- gua8: vedomosti, vzdelávanie
   • V- gua3: zdravie, rodina
   • JV- gua4: hojnosť, požehnanie
   • J- gua9: sláva, uznanie
   • JZ- gua2: vzťahy, partnerstvo
   • Z- gua7: budúcnosť, deti, kreativita
   • SZ- gua6: nápomocní priatelia, cestovanie
   • stred- gua5: Qi

   dao-institut-fengshui

  • Bazhai (8 domov/smerov)

   dao-institut-fengshui

   BA ZHAI 八宅 (8 domov/smerov)

   Využíva sa pre stanovenie kvality Qi vnútri budovy. Je známa aj ako metóda východ – západ. Hlavným cieľom je zistenie, či orientácia priestoru vyhovuje potrebám jeho obyvateľov. Vychádza pritom z energetického vzorca priestoru (podľa čísla Gua) a jeho obyvateľov (podľa čísla Ming Gua).

   Z orientácie priestoru a jeho čísla Gua určuje, či je priestor západného alebo východného typu ako aj jeho priaznivé a nepriaznivé sektory.

   Zistením čísla Ming Gua obyvateľov určuje, či je človek západného (Xi Shi Ming) alebo východného typu (Dong Shi Ming) a jeho priaznivé a nepriaznivé smery v priestore.

   školy feng shui - ba zhai - 8 domov - 8 smerov

   dao-institut-fengshui

  • Ming Gua (Životný osudový trigram)

   dao-institut-fengshui

   školy feng shui_trigramy_bagua_pakua_ming guaMING GUA 命卦 (Životný-osudový trigram)

   Určuje energetickú konštitúciu človeka a je závislý od pohlavia a roku narodenia podľa čínskeho kalendára.

   Hovorí, ku ktorému z 5 hybateľov človek patrí, aká je jeho Yin-Yang polarita, určuje ktoré smery v priestore sú pre neho priaznivé a ktoré nepriaznivé a čo ktorý smer ovplyvňuje.

   dao-institut-fengshui

  • Tian Gan-Di Zhi (Nebeské kmene – Pozemské vetvy)

   dao-institut-fengshui

   TIAN-GAN DI-ZHI 天干 地支 (Nebeské kmene – Pozemské vetvy)

   Systém „Tian-Gan Di-Zhi” (Nebeské kmene – Pozemské vetvy), skrátene tiež “Gan-Zhou” (kmene – vetvy) slúži na zaznamenávanie rokov, mesiacov, dní a hodín. 10 Nebeských kmeňov je rozdelených podľa 5 prvkov v kombinácii s ich polaritou Yin-Yang. K 12 Pozemským vetvám je priradených 12 znamení čínskeho zverokruhu (Sheng Xiao).

   Nebeské kmene a Pozemské vetvy spájajú priestor a čas v 60 možných kombináciách, ktoré tvoria šesťdesiatročný cyklus:

   školy feng shui_TianGanDiZhi

  • Er Shi Si San (24 hôr)

   dao-institut-fengshui

   školy feng shui_er shi si shan_24 hôrER SHI SI SHAN 二十四 山 (24 hôr)

   Systém vymedzuje 24 pozícií v priestore a čase. 24 hôr je najdôležitejší kruh kompasu Luo Pan, ktorý sa skladá z 12 Pozemských vetiev, 4 z 8 rohových trigramov (JZ, SZ, SV, JV) a 8 z 10 Nebeských kmeňov.

   Charakter týchto kvalít tak vieme nájsť v určitých súradniciach priestoru. Na základe toho vieme posúdiť kvalitu Qi v danom sektore priestoru (t.j. v určitej uhlovej vzdialenosti) počas daného obdobia.

   dao-institut-fengshui

  • Luo Pan (Kompas)

   dao-institut-fengshui

   LUO PAN 风水

   Kompas Luo Pan sa skladá z dvoch častí: kruhovej nebeskej dosky (Tian pan) osadenej na štvorcovej zemskej doske (Di pan), na ktorej sa otáča. Stredmi strán zemskej dosky prechádzajú dve na seba kolmé červené nite, ktoré sú rovnobežné zo stranami štvorca. Pod nimi sa nebeská doska otáča.

   školy feng shui_kompas luopan

   Otočná nebeská doska obsahuje informácie závislé na severo-južnom smere. Pevná zemská doska slúži k naorientovaniu analyzovaného objektu.

   Štyri smery hlavných svetových strán sa pretínajú v nebeskom kríži. Centrálna strelka kompasu s kvapalinou sa nazýva nebeské jazierko.

   dao-institut-fengshui

  • Xuan Kong Fei Xing (Temný palác lietajúcej hviezdy)

   dao-institut-fengshui

   škola Feng Shui_Xuan Kong Fei-Xing-temný palác lietajúcej hviezdyXUAN KONG FEI XING 玄空飛星 (Temný palác lietajúcej hviezdy)

   Predstavuje súbor metód na určenie priaznivých a nepriaznivých astrologických vplyvov v závislosti od priestoru a času. Vychádza zo systému 9 hviezd Veľkého Voza. Používa mriežku Luo Shu v pohyblivej forme závislej od času. Lokáciu a pohyb hviezd určuje kompasom Luo Pan.

   Vychádza z predpokladu, že energetické vzorce na Zemi vyplývajú z energetických vzorcov týchto 9 hviezd. Vplyvom ich energetického prúdu každý deň, mesiac, rok prevláda v priestore iný charakter a kvalita Qi. Metóda pracuje s 81 kombináciami hviezd.

   Môže byť jednoduchá (podľa aktuálneho roku) alebo zložitá (podľa roku dokončenia – zastrešenia stavby), kde v analyzovanom priestore nezávisle na sebe rotuje viacero hviezdnych systémov.

   dao-institut-fengshui

  • Ba Zi (8 znakov/4 piliere osudu)

   dao-institut-fengshui

   BA ZI 八字 (8 znakov/4 piliere osudu)

   Metóda je u nás známa ako 4 piliere osudu i keď v preklade znamená 8 znakov. Je dôležitou súčasťou čínskej astrológie (a jednou z jej dvoch hlavných metód). Rok, mesiac, deň a hodina narodenia tvoria štyri piliere osudu s ôsmymi charakteristikami, pozostávajúcimi z kombinácií zvieratníka (Sheng Xiao), Yin-Yang polarít a 5 prvkov ( Wu Xing):

   školy feng shui_ba zi_ bazi_4 piliere osudu

   Tak získame základný statický Ba Zi diagram nášho zrodenia, ktorý popisuje kvality Qi v okamihu nášho prvého nádychu (osobnostný profil, silné a slabé stránky, talent…). Dynamický Ba Zi diagram zohľadňuje faktor času. Najdôležitejšie sú piliere desaťročné a ročné, no pri plánovaní významných udalostí (založenie firmy, svadba…) sa posudzujú aj piliere mesiaca, dňa a hodiny. Čas, v ktorom je určitá činnosť zahájená významne ovplyvňuje jej ďalší priebeh.

   dao-institut-fengshui

  • Zi-Wei Dou-Shu (Astrológia purpurovej hviezdy)

   dao-institut-fengshui

   ZI-WEI DOU-SHU 紫微斗数 (Astrológia purpurovej hviezdy)

   feng shui -zi-wei-dou-shu_astrológia purpurovej hviezdyMetóda Zi-Wei Dou-Shu je založená na ústrednom postavení hviezdy Polárky (cisárska purpurová hviezda) a premenlivej konštelácii pohyblivých Osudových hviezd v určitom paláci v určitom období.

   Jej podstatou je 12 palácov (Shi Er Gong) reprezentujúcich 12 aspektov života. Usporiadanie hviezd v palácoch v okamihu narodenia vypovedá o schopnostiach a charaktere človeka.

   Systém tiež umožňuje predvídať chod udalostí na základe dobrých a zlých hviezd vstupujúcich do palácov. Tak je možné predvídať udalosti pre každú oblasť života reprezentovanú jej palácom v stanovenom období (najčastejšie v 10 ročných periódach alebo v určitom veku). Pomáha vytvárať stratégie na prekonanie zlého obdobia alebo na zvýšenie šancí na úspech.

   dao-institut-fengshui

  • Čiernoklobučnícka škola (Black Hat Sect)

   dao-institut-fengshui

   Feng Shui_Black HatČiernoklobučnícka škola (Black Hat Sect)

   Je najmladšou školou Feng Shui. Využíva vstupné dvere do budovy alebo miestnosti ako východiskový bod analýzy.

   Nepoužíva kompas, ale vychádza z predpokladu, že do priestoru vstupujeme „symbolickým“ severom. Keďže spomenutá metóda je veľmi jednoduchá, na Západe si získala veľkú popularitu, i keď nie je presná.

   dao-institut-fengshui

dao-institut-fengshui