traja hodnostári_San-guan

Deň Vodného hodnostára


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT 
dao=cesta

15. deň 10. lunárneho mesiaca

obety na vode15. deň 10. lunárneho mesiaca slávi Vodný hodnostár svoje nebeské narodeniny. V tento deň zostupuje na zem a odvracia od ľudí posúdil nešťastie a pohromy, keď vidí, že je vhodné, aby tak učinil. Eliminuje nešťastie a utrpenie – chráni pred chorobami a stojí pri človeku v núdzi. Ak má byť človek za svoje hriechy potrestaný, berie si späť svoje dary a sťahuje svoju ochrannú ruku. V tento deň tiež preberá vládu nad svetom a riadi poledné obdobie roka.

dao-institut-fengshui

Traja hodnostári –
Nebeský, Zemský a Vodný

Vodný hodnostár je jedným z trojice tzv. Troch hodnostárov (San-guan). Traja hodnostári sa tiež označujú ako Traja nebeský úradníci, Traja vyslanci alebo Vládcovia troch ríš: Neba, Zeme a Vody.

Sú perzonifikáciou kozmogonickej trojice, ktorú tvorí Nebo, Zem a Voda a ktorá vznikla po rozdelení prvotného chaosu (hun-dun). Stelesňujú tak podstatu prvotných energií vesmíru.

Vo vzťahu k člověku a jeho telu predstavujú tzv. tri  elixírové polia (dan-tiany: dolný, stredný a vrchný) a tiež tzv. tri poklady (san-bao:  esencia jing, energia qi a duch shen).

Traja hodnostári v náboženskom daoizme vykonávajú rozsudky Nefritového cisára. Keď rozdávajú odmeny: Nebeský hodnostár prideľuje šťastie a blahobyt. Zemský hodnostár odpúšťa zlé skutky a sníma zo smrteľníkov hriechy. Vodný hodnostár oslobodzuje od nešťastí a pohrôm. Keď udeľujú tresty, berú si späť svoje dary.

traja hodnostári_San-guan

dao-institut-fengshui

Tri sviatočné dni

V  lunárnom kalendári sú im vyčlenené tri sviatočné dni, ktoré sa slávia ako božské narodeniny Troch hodnostárov (San-guan). V deň svojich nebeských narodenín príslušný hodnostár zostupuje do sveta smrteľníkov a prepožičiava alebo odníma ľuďom svoje dary. Zároveň na určité obdobie preberá vládu nad svetom. Tým je lunárny rok rozdelený do troch období.

15. deň 1. lunárneho mesiaca má narodeniny Nebeský hodnostár (TianGuan)
 • je to úradník Neba, ktorý prepožičiava šťastie a blahobyt
 • v tento deň preberá vládu nad svetom a riadi prvé obdobie roka
 • má na starosti všetkých duchov a bytosti nebeskej ríše
 • v ľudskom tele mu prináleží vrchný dan-tian (Shang DanTian)
15. deň 7. lunárneho mesiaca má narodeniny Zemský hodnostár (DiGuan)
 • je to úradník Zeme, ktorý udeľuje odpustenie hriechov (zlých skutkov)
 • v tento deň preberá vládu nad svetom a riadi druhé, stredné obdobie roka (zhong juan)
 • v ľudskom tele mu prináleží stredný dan-tian (Zhong DanTian)
 • má na starosti vládcov posvätných hôr piatich svetových smerov, ako aj všetkých duchov a bytosti zemskej ríše
15. deň 10. lunárneho mesiaca má narodeniny Vodný hodnostár (ShuiGuan)
 • je to úradník Vody, ktorý odvracia nešťastie a pohromy 
 • v tento deň preberá vládu nad svetom a riadi tretie, posledné obdobie roka
 • stelesňuje podstatu energie vetra a vody, má na starosti všetkých duchov a bytosti vodnej ríše
 • udáva rytmus vode a uvádza do pohybu všetky vodné toky: moria, rieky, potoky aj dážď
 • v ľudskom tele mu prináleží spodný dan-tian (Xia DanTian)
 • pri tejto príležitosti sa koná XiaYuan Festival (XiaYuan = dolný prvopočiatočný)

Tieto tri dni sú vhodné na vykonávanie obetných a zápalných rituálov. V zodpovedajúci deň ponúkneme príslušnému hodnostárovi obete a zapálime sviečky a kadidlo (vonné tyčinky). Prosíme o šťastie a blahobyt, odpustenie hriechov alebo odstránenie chorôb a nešťastia.

dao-institut-fengshui

Rituály na naklonenie priazne osudu

Už od staroveku daoisti vykonávali rituály a ponúkali obete mocným prírodným duchom, Nebu (tian), Zemi (di) a Vode (shui). Obetiny Nebu a Hviezdam boli pálené drevom a spolu s dymom stúpali tam, kde boli určené. Obetiny Horám boli vynesené a odovzdané horským vrcholom. Obete pre Zem boli zakopané do zeme a Obetiny  Vode odovzdané vodným vlnám.

Avšak neskôr patrilo právo vykonávať oficiálny obrad a obetovať Nebu, Zemi a Vode výhradne cisárovi. Bežným ľuďom prináležalo obetovať svojim predkom. Až Zhang Daoling, prvý daoistický „pápež“ a zakladateľ Cesty nebeských majstrov (formy náboženského daoizmu) túto prax oficiálne zmenil. Naučil radových ľudí vykonávať obrady, ktorými si mohli nakloniť priazeň osudu na svoju stranu.

dao-institut-fengshui

Vodný hodnostár dnes udeľuje odpustenie hriechov

Vodný hodnostár je Nebeský úradník a Vyslanec vodnej ríše, ktorý stelesňuje podstatu energie vetra a vody. Je zodpovedný za všetky božstvá, ktoré sa nachádzajú alebo majú vzťah k vode.

Vodný hodnostár (水官 Shuiguan) sleduje dianie na zemi a je vládcom ľudského osudu. Dohliada na ľudské skutky a starostlivo rozlišuje dobro od zla. Keď rozdáva svoje dary, odvracia od ľudí nešťastia, pohromy a choroby.

Deň mimoriadne vhodný na očistu

Deň je mimoriadne vhodný na vlastnú očistu, očistu príbytku a odpútanie sa od minulosti. Venujeme ho preto niektorej z očistných praktík, meditácii či odriekaniu mantier.

calligraphy_brush_with_dragon_designRituál na odpustenie hriechov
Základ rituálu spočíva v ručne napísanom vyznaní sa zo zlých skutkov adresovaných Trom hodnostárom, ktorí zosobňujú mocné sily Neba, Zeme a Vody. Jeden umiestnime na vrchole hory alebo zapálime a adresujeme Nebu. Druhý zakopeme a ponúkneme Zemi a tretí ponoríme do vody a adresujeme Vode. Traja hodnostári sa spoja s mocnými silami troch miest svojho pôvodu a posúdia naše prosby o lepší osud.

dao=cestačlánky sú priebežne aktualizované a doplňované